Menu Zamknij

Kategoria: Aktualności VAT

Dzierżawa za symboliczną odpłatnością nie daje gminie prawa do odliczeń

W wyroku w składzie 7 sędziów z 28.10.2019r. o sygn. akt I FSK 164/17), NSA postawił następującą tezę: Gmina nie działa jako podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą, mający prawo do korekty odliczeń VAT, jeśli jako organ władzy publicznej, poniosła wydatki inwestycyjne na wytworzenie boiska, które najpierw przekazała do bezpłatnego użytkowania…

Obowiązkowy MPP dotyczy także nabywców zwolnionych z VAT

W obowiązkowej podzielonej płatności chodzi o dostawcę, który jest wyłącznie czynnym podatnikiem VAT. Tylko bowiem taki dostawca wystawia faktury, wykazując w nich podatek VAT. Zaś nabywca otrzymujący taką fakturę i płacący temu dostawcy należność, powinien być podatnikiem, który może być zarówno czynnym podatnikiem VAT, jak i zwolnionym od VAT. Podzielona…

Zamówienia publiczne na laptopy a VAT – wszczęte przed 1.11.2019r., a realizowane po tej dacie

Niebawem, tj. 1 listopada  2019 r., wejdą w życie przepisy ustawy o VAT o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności (MPP). Zastąpią one – obowiązujący jeszcze dotychczas, tj. do 1 listopada 2019r. – inny mechanizm do walki z szarą strefą, jakim jest „odwrotne obciążenie”. Przepisy wprowadzające obowiązkowy MPP i jednocześnie likwidujące „odwrotne…

Pytania dotyczące „Wykazu podatników VAT” w oprac. Ministra Finansów

1. Czym jest wykaz podatników VAT? Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy: zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru, zostali przywróceni jako podatnicy VAT. Informacje czy podatnik znajduje się w wykazie…

Ważny komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie wykazu podatników VAT (tzw. białej listy)

Ważny komunikat Ministerstwa Finansów W sprawie wykazu podatników VAT  (tzw. białej listy), Ministerstwo Finansów w dniu 16 września 2019r. poinformowało, iż: „W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1…

Opłaty przekształceniowe: z VAT, czy bez VAT?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wpływa na ekonomiczne władztwo dotychczasowego użytkownika wieczystego lecz zmienia tylko jego formę prawną. W tej sytuacji nie ma wydania towaru (ono już nastąpiło). Wówczas odpłatność w postaci opłaty przekształceniowej nie wiąże się z towarem lecz zmianą charakteru prawa do takiego towaru. Oznacza to,…

Biała lista podatników VAT od 1 września 2019 r. – konieczność sprawdzania statusu kontrahenta

„Biała lista podatników VAT” będzie wykazem wszystkich podatników VAT. Wykaz ten (zamiast obecnych trzech) będzie stworzony i prowadzony od 1 września 2019 r. przez Szefa KAS. Będzie on udostępniany (upubliczniony) dla kontrahentów tych podatników. Zawierać będzie informacje o wszystkich podatnikach VAT i posiadanych przez nich – dla celów prowadzonej działalności gospodarczej –…

Zamieszanie wokół odliczania VAT przez gminy od wydatków sprzed 2016 r.

Zasady zawarte w Konstytucji RP, tj. zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada pewności prawa oraz zasada zaufania podatnika do organów państwa, nie zezwalają organom podatkowym żądać od gmin – na podstawie orzeczenia sądu europejskiego z 8 maja 2019 r. C-566/17 – składania korekt podatku naliczonego VAT odliczonego uprzednio bez użycia prewskaźnika…

Odliczenie VAT od cyfryzacji procesów administracyjnych gminy

Realizacja projektu cyfryzacji procesów administracyjnych gminy, którego celem jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym oraz rozwój e-usług publicznych, wzrost efektywności i bezpieczeństwa e-administracji oraz informatyzacji urzędu gminy, daje jej prawo do częściowego odliczenia VAT. W przypadku zatem towarów i usług nabytych w ramach realizowanego ww. projektu, które będą wykorzystywane…