Menu Zamknij

Zamówienia publiczne na laptopy a VAT – wszczęte przed 1.11.2019r., a realizowane po tej dacie

Niebawem, tj. 1 listopada  2019 r., wejdą w życie przepisy ustawy o VAT o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności (MPP). Zastąpią one – obowiązujący jeszcze dotychczas, tj. do 1 listopada 2019r. – inny mechanizm do walki z szarą strefą, jakim jest „odwrotne obciążenie”.

Przepisy wprowadzające obowiązkowy MPP i jednocześnie likwidujące „odwrotne obciążenie”, jest to nowela ustawy o VAT z 9 sierpnia 2019r. o zmianie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

Z tego też powodu (zastąpienia jednego mechanizmu do walki z szarą strefą drugim mechanizmem i to w założeniu o wiele skuteczniejszym), wystąpiła konieczność wprowadzenia regulacji przejściowych. Dotyczą one zasad stosowania dotychczasowych (tj. wcześniejszych, sprzed 1.11.2019r.) przepisów ustawy o VAT do czynności, które miały miejsce przed wejściem w życie noweli ustawy o obowiązkowym MPP (przed 1.11.2019 r.), a których skutki wystąpią już po wejściu w życie tej noweli ustawy (po 1.11.2019r.).

Zatem na zasadach dotychczasowych rozliczeniu będzie podlegała dostawa towarów lub świadczenie usług dokonane przed dniem wejścia w życie noweli, dla których obowiązek podatkowy powstał lub została wystawiona faktura po wejściu w życie noweli. Ponadto na dotychczasowych zasadach będą rozliczane dostawy towarów lub świadczenie usług dokonanych po wejściu w życie noweli ustawy o VAT, dla których wystawiono fakturę przed wejściem w życie noweli.

Natomiast w sprawie zamówień publicznych wprowadzono odrębne regulacje (art. 15 noweli ustawy o VAT z 9.08.2019r.) dot. przejścia z odwrotnego obciążenia na MPP.

Zgodnie z nimi:

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, wszczętego przed dniem 1.11.2019r., którego przedmiot jest objęty zakresem załącznika nr 15 do ustawy o VAT, zamawiający wzywa wykonawców, którzy składając oferty poinformowali, że wybór ich ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT, do podania:

1)     informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o VAT, w brzmieniu nadanym po 1.11.2019r.;

2)     nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku;

3)     kwoty podatku VAT, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty.

Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego podał informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o VAT, w brzmieniu nadanym po 1.11.2019r., zamawiający dolicza do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę podatku VAT.

W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem 1.11.2019r. kwota wynagrodzenia wykonawcy ulega podwyższeniu o kwotę podatku VAT, którą wykonawca obowiązany jest rozliczyć w miejsce zamawiającego na podstawie przepisów ustawy o VAT, w brzmieniu nadanym po 1.11.2019r.

Podwyższenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy o kwotę podatku VAT, ma zastosowanie do wynagrodzenia wykonawcy wypłacanego na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę po dniu 1.11.2019r.

 

Przykład

Gmina zamówiła 100 laptopów (objętych odwrotnym obciążeniem) o wartości 200 tys. zł netto. Ponieważ umowę o zamówienie publiczne podpisano przed 1.11.2019r. (np. 15 października), dlatego też wartość zamówienia wynosiła kwotę netto, czyli bez doliczonego VAT. Gdyby umowa została zrealizowana jeszcze przed 1.11.2019r.,  podatek VAT zapłaciłby do urzędu skarbowego zamawiający, czyli nabywca. Jednakże z uwagi na to, iż do realizacji zamówienia, tj. samego faktu dostawy laptopów i wystawienia faktury doszło 15 listopada, tj. po 1.11.2019r., gmina otrzyma od dostawcy laptopów zwykłą fakturę z doliczonym 23% podatkiem VAT. Kwota zamówienia wzrośnie zatem o 46 tys. zł i wyniesie 246 tys. zł brutto. Faktura wystawiona na sprzedaż laptopów będzie zatem musiała mieć właściwe oznaczenie, tj. zamiast słów „odwrotne obciążenie”, to słowa „mechanizm podzielonej płatności”. W tym przypadku to wykonawca zapłaci do urzędu skarbowego kwotę VAT. Natomiast gmina dokona zapłaty należności wykonawcy zamówienia zgodnie z obowiązkową MPP.

 

Opracowała:

Elżbieta ROGALA

Ekspert podatku VAT w budżecie

2019-10-06