Menu Zamknij

Porada doradcy wewnętrznego również rodzi obowiązek składania MDR-3 przez korzystającego z niej

Schemat podatkowy VAT, a mówiąc prościej: opinię doradczą w sprawie tego podatku (ang. MDR), mającą na celu korzyść podatkową dla korzystającego z tego schematu (np. powstanie dla niego prawa do zwrotu tego podatku), opracowuje głównie osoba trzecia, tj. zewnętrzny doradca podatkowy lub radca prawny. Przy czym opinię prawną może przedstawić także doradca wewnętrzny (a nie tylko zewnętrzny). Ponadto o opracowaniu i udostępnieniu tego schematu doradca (tzw. promotor) informuje Szefa KAS na elektronicznym druku MDR-1. Natomiast korzystający ze schematu podatkowego informuje Szefa KAS na elektronicznym druku MDR-3, dostępnych na stronach MF.

Obowiązek składania MDR-3 przez korzystającego

Korzystający ze schematu podatkowego VAT ma obowiązek przekazać do Szefa KAS informację MDR-3 o zastosowaniu schematu podatkowego. Jednakże obowiązek ten zaistnieje jedynie wówczas, gdy „korzystający” dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakiejkolwiek czynności będącej elementem tego schematu podatkowego VAT lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową VAT.

Korzystający ma obowiązek elektronicznego złożenia do Szefa KAS wypełnionego formularza MDR-3 (dostępnego na stronie internetowej MF) jedynie w następujących dwóch sytuacjach:

  • jeśli w danym okresie rozliczeniowym dokonał jakiejkolwiek czynności będącej elementem schematu podatkowego. Dopóki jednak schemat taki nie zostanie wdrożony (lub w ogóle nie został korzystającemu zaoferowany i przedstawiony), korzystający z niego nie ma takiego obowiązku, czyli nie ciąży na nim obowiązek złożenia MDR-3;
  • jeśli w danym okresie rozliczeniowym korzystający uzyskał wynikającą ze schematu korzyść podatkową. Sytuacja taka może wystąpić zarówno w przypadku wdrożenia schematu przez korzystającego w całości, jak i w jego części.

Informacja MDR-3 o zastosowaniu przez korzystającego ze schematu podatkowego VAT zawiera numer schematu podatkowego, tj. NSP, z którego ten korzystający korzysta. Schemat ten i jego numer (nadawany przez Szefa KAS) jest najczęściej przekazany korzystającemu z niego przez doradcę podatkowego, udzielającego mu opinii (uzgodnienia), która ma na celu korzyść podatkową; wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego. Oczywiście tylko wówczas, gdy korzystający uzyskał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść i ją zna.

Informację MDR-3, korzystający ze schematu podatkowego VAT przekazuje do Szefa KAS w terminie złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 (tj. do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym). Dotyczy ona tylko tego okresu rozliczeniowego, w którym korzystający faktycznie skorzystał z uzgodnionego schematu. Dokument MDR-3 jest podpisywany przez wszystkich członków zarządu osoby prawnej (w przypadku gminy jest to wójt, burmistrz lub prezydent). Dokument ten nie może być podpisany przez pełnomocnika, jak w przypadku trzech pozostałych rodzajów MDR. Informacja MDR-3 zawiera też klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Doradcy wewnętrzni

Trudności – i to zarówno związane z samym opracowaniem (utworzeniem, a następnie z oferowaniem i udostępnieniem) oraz poinformowaniem o schemacie podatkowym przez promotora, jak i z koniecznością informacji o nim przez samego korzystającego – mogą dotyczyć opinii wydanych przez tzw. doradców wewnętrznych zatrudnionych przez korzystających.

W tym celu niezbędna jest ocena obowiązków takich osób zatrudnionych lub wykonujących obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, opracowujących schematy podatkowe na potrzeby danego podmiotu. Chodzi tu o doradców podatkowych lub o radców prawnych wykonujących czynności doradztwa podatkowego „in house”, tj. na rzecz takich korzystających, których przedmiotem działalności nie są czynności doradztwa podatkowego.

O ile doradca wewnętrzny (lub inna osoba świadcząca czynności doradztwa podatkowego na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniona, np. radca prawny), udostępniający sam schemat podatkowy prawie nigdy nie stanie się promotorem, o tyle podmiot go zatrudniający, może zostać uznany za korzystającego. Oczywiście tylko wtedy, jeśli udzielona porada przez ww. osobę zmierzać będzie do osiągnięcia korzyści podatkowej przez tego korzystającego. I ponadto wówczas, jeśli porada ta, nie będzie stanowić typowego, zwykłego, bieżącego doradztwa podatkowego.

MF w swoich objaśnieniach o MDR z 31.01.2019r. w rozdziale „Doradca wewnętrzny – tzw. ”in house” uznał, iż „przy ocenie roli, w jakiej występuje dany podmiot, wziąć należy pod uwagę całokształt okoliczności i funkcji jakie pełnione są przez dany podmiot. Jeżeli bowiem z charakteru wykonywanych czynności i realizowanych zadań wynika, że doradca wewnętrzny udziela porad również podmiotom innym niż ten, w którym jest zatrudniony, podmiot zatrudniający może wystąpić w roli promotora”.

Przykład: Doradca wewnętrzny (np. radca prawny) zatrudniony na cały etat wyłącznie w jednej gminie na umowie o pracę opracował opinię (uzgodnienie) stanowiące schemat podatkowy. W pierwszym etapie uzgodnienie zostało wdrożone wyłącznie w gminie zatrudniającej tego doradcę wewnętrznego. Następnie uzgodnienie to zostało udostępnione przez tę gminę innym swoim jednostkom organizacyjnym. Jednakże dotyczyło to wyłącznie takich jednostek, które dla celów VAT traktowane są jako odrębni podatnicy VAT (tzn. jednostki niescentralizowane, np. instytucje kultury). Sytuacja taka oznacza, że w pierwszym etapie gmina zatrudniająca doradcę działała w charakterze korzystającego (ani gmina ani jej doradca wewnętrzny nie spełniali definicji promotora). W momencie, w którym uzgodnienie zostało udostępnione kolejnym podmiotom przez wewnętrznego doradcę (w ramach jego obowiązków pracowniczych lub polecenia służbowego), podmiot zatrudniający tego wewnętrznego doradcę oraz osoba odpowiedzialna merytorycznie i funkcjonalnie za zakres przedmiotowy objęty uzgodnieniem (np. dyrektor finansowy, dyrektor działu podatkowego, skarbnik) wypełnili przesłanki do uznania ich za promotorów. Bez znaczenia dla określenia statusu promotora jest ocena dopuszczalności dokonywania takich czynności na gruncie np. ustawy o doradztwie podatkowym.

MF dodał także, że „w roli promotora może także wystąpić sam doradca wewnętrzny (także w przypadku, gdy jest on zatrudniony jednocześnie w kilku podmiotach), jeżeli z własnej inicjatywy wykonuje w charakterze promotora czynności związane z opracowaniem, oferowaniem, udostępnianiem, wdrażaniem lub zarządzaniem wdrożeniem uzgodnienia na rzecz więcej niż jednego z tych podmiotów, kiedy nie wynika to z polecenia służbowego”.

 

Autor opracowania:
Elżbieta ROGALA, ekspert podatku VAT w budżecie