a
Uwaga!
Dla członków SAZ rabaty na szkolenie "Prawo pracy przy pracy tymczasowej"
Sprawdź

Szkolenia

Temat

PRAWO PRACY PRZY PRACY TYMCZASOWEJ

Prowadzący

Piotr Ciborski

Prawnik, były starszy inspektor pracy (20 lat praktyki), wieloletni Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy PIP, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor 36 pozycji wydawniczych z zakresu prawa pracy, wykładowca ośrodka szkoleniowego PIP, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Autor m. in. takich pozycji książkowych:
Jak rozwiązać umowę o pracę
Kodeks Pracy w pytaniach i odpowiedziach
Kodeks Pracy nowelizacja unijna, komentarz
Zwolnienia ekonomiczne
regulamin pracy z komentarzem
Czas pracy w 2008 r
Uprawnienia pracodawcow w wypadku naduzywania przez pracowników świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Podróże słuzbowe zasady rozliczeń czas pracy ewidencja księgowa
Czas pracy osób niepoełnosprawnych
Czas pracy w handu i usługach

 

Cel szkolenia

jest zdobycie praktycznej wiedzy o obowiązujących przepisach i zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych, obowiązkach agencji pracy tymczasowej, prawach i obowiązkach pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika.

Program

1. Pojęcie pracodawcy użytkownika.
2. Pracownik tymczasowy – podstawa prawna wykonywania pracy w świetle poglądów SN i US.
3. Ograniczenia czasowe dotyczące kierowania pracownika do danego pracodawcy użytkownika.
4. Umowa o pracę, jako podstawa wykonywania pracy. Nie stosowanie art. 251 Kodeksu pracy.
5. Rodzaje prac, których nie można powierzyć do wykonania pracownikowi tymczasowemu.
6. Zakres przedmiotowy umowy zawartej przez agencję pracy tymczasowej z  pracodawcą użytkownikiem.
7. Informacje przekazywane przez agencję pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownikowi.
8. Obowiązki pracodawcy użytkowania w zakresie bhp:
 • dostarczanie odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej
 • dostarczanie posiłków i napojów profilaktycznych
 • szkolenia w zakresie bhp
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
9. Uzgodnienia agencji … z pracodawcą użytkownikiem w zakresie:
 • przekazywania informacji mających wpływ na ustalenie wynagrodzenia pracownika tymczasowego
 • zakresu przyjęcia przez pracodawcę użytkownika spraw z zakresu bhp, innych niż wskazane w ustawie
 • zakresu przyjęcia przez pracodawcę użytkownika spraw dotyczących rozliczania podróży służbowych
10. Urlop wypoczynkowy:
 • uzgodnienia agencji … z pracodawcą użytkownikiem w zakresie wykorzystania urlopu przez pracownika
 • konieczności udzielenia urlopu przy zatrudnieniu, co najmniej 6
miesięcznym, przy zatrudnieniu na rzecz danego pracodawcy; prawo do skorzystania z urlopu na żądanie
 • wymiar urlopu dla pracownika tymczasowego
 • zasady obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop; stanowisko MPiPS
11. Treść umowy o pracę wiążącej agencję … z pracownikiem; konieczność potwierdzenia na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, najpóźniej w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej
12. Prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika:
 • wykonywanie obowiązków pracodawcy
 • obowiązek zapewnienia bhp
 • konieczność prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • zakaz „oddelegowania” i podzlecania pracownika tymczasowego
 • zakaz dyskryminacji pracownika tymczasowego; prawo dochodzenia od agencji … odszkodowania
13. Rozliczanie czasu pracy pracownika tymczasowego.
14. Rezygnacja przez pracodawcę użytkownika z pracy danego pracownika; zaprzestanie wykonywania pracy pracownika tymczasowego.
15. Wydawania świadectw pracy pracownikom tymczasowym.
16. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika tymczasowego.
17. Prawo do korzystania pracownika tymczasowego z zaplecza socjalnego.
18. Obowiązki pracodawcy użytkowania wobec zakładowych organizacji związkowych.
19. Konieczność informowania pracowników tymczasowych o wolnych stanowiskach pracy u pracodawcy użytkowania.
20. Wykonywanie pracy tymczasowej przez młodocianych.
21. Działalność socjalna agencji … .

Szkolenie skierowane do

dla pracowników Agencji Pracy Tymczasowej

UWAGA - skorzystaj z RABATU  za udział w szkoleniu
dla członków STOWARZYSZENIA  AGENCJI  ZATRUDNIENIA

dla 1 osoby - 10%
dla 2 i więcej osób - 15%

 

Miejsce

WARSZAWA

Termin

2012-09-19

Cena

490zł. + 23% VAT

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

-->Pobierz formularz oświadczenia<--

Informacje dodatkowe

  1. Uczestnik szkolenia otrzymuje: certyfikat ukończenia szkolenia i materiały szkoleniowe oraz fakturę VAT na podstawie której reguluje płatność przelewem. W ramach ceny szkolenia przewidziany jest catering (kawa/herbata/kruche ciasteczka) oraz lunch.
  2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego. Na jego podstawie na trzy dni przed terminem spotkania potwierdzamy Państwa uczestnictwo faxem lub mailem i jednocześnie informujemy o dokładnym miejscu szkolenia.
  3. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie mailem lub faksem nie później niż na 3 dni przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.
  4. Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem na podstawie faktury VAT, którą otrzymacie Państwo na szkoleniu.